ข้อมูลระบบ

1 พัฒนาด้วย PHP Framework Codeignitor 3
2 รองรับ PHP 7 ขึ้นไป
3 ใช้ฐานข้อมูล Mysql
3 โฮสของคุณต้องมี Cronjob (หากไม่มีทางเรามีเว็บฟรีแนะนำแต่อนาคตโฮสของท่านต้องใช้ถ้ามีผู้ใช้งานมากขึ้น)
© 2020 MoMoScript